Z ZBORNICO DO PRIDOBITVE NPK

Skladno z Zakonom o zasebnem varovanju (Ur. l. RS št. 17/2011) je Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja po 10. členu zakona reprezentativno strokovno interesno združenje in lahko opravlja tudi sledeče upravne naloge:

 • predlaga vsebine poklicnih standardov ter katalogov strokovnih znanj in spretnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, programov izobraževanja, strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter skrbi za razvoj izobraževanja, strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja,
 • predlaga vsebine standardov na področju zasebnega varovanja ter imetnike licenc in naročnike redno obvešča o novostih v zvezi s standardi ter jim nudi potrebna pojasnila,
 • daje mnenja v postopkih priznavanja poklicnih kvalifikacij in strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog s področja zasebnega varovanja,
 • izdaja priporočila o merilih kakovosti in strokovnosti opravljanja nalog varnostnega osebja v skladu s tem zakonom in s strokovnim nadzorom ugotavlja njihovo izpolnjevanje,
 • pripravlja skupna poročila o uporabi ukrepov varnostnikov,
 • izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem internega strokovnega izpopolnjevanja pri imetnikih licenc.

UGODNOSTI ZA UDELEŽENCE

Zbornica nudi kandidatom, ki se udeležijo strokovnega usposabljanja za pridobitev NPK sledeče ugodnosti:

 • strokovno svetovanje kandidatom, ki lahko svoja vprašanja naslovijo na go. Jasno Toplišek ali go. Lili Paš
 • aktualna učna gradiva za usposabljanja v skladu z vsemi zakonskimi spremembami spremembe
 • predavanja izvajajo strokovno usposobljeni predavatelji in predavateljice s področja zasebnega varovanja
 • možnost povračila stroškov usposabljanja v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje

NPK / NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA

Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana usposobljenost, ki je pogoj za opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda.

Pridobijo jo lahko odrasli, ki:

 • so skozi življenje pridobili različne priznane in ovrednotene poklicne kompetence (izkušnje, znanje, spretnosti),
 • nimajo javno veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi,
 • želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi morali za to pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe oziroma končati formalni izobraževalni program.

Z NPK LAŽJE DO ZAPOSLITVE

Oseba z nacionalno poklicno kvalifikacijo, oziroma pridobljenim certifikatom ima več možnosti, za zaposlitev ali napredovanje v poklicu.

Prednosti:

 • omogoča se hitro in enostavno pridobivanje javno veljavnih listin za opravljanje poklica,
 • omogoča se razvoj poklicne poti in osebni razvoj
 • oseba s pridobljeno NPK lažje prehaja iz enega podjetja v drugega, saj je NPK javno veljavna listina,
 • oseba je na trgu konkurenčnejša,
 • oseba pridobi osnovo za morebitno nagrajevanje s strani podjetja,
 • omogoča se večja socialna vključenost in motivacija za nadaljnje izobraževanje
 • poveča se možnost za zaposlitev pri iskalcih zaposlitve in neaktivnih osebah.

ZBIRNA MAPA (PORTFOLIJO)

Zbirna mapa (portfolijo) je zbirnik dokazil posameznikove usposobljenosti, dosežene z učenjem (formalnim, neformalnim, priložnostnim) ali izkušnjami (delovnimi, življenjskimi). Pri preverjanju in potrjevanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij so dokumenti o kandidatovih dosežkih učenja, delovnih ali drugih izkušenj, pridobljenih kompetenc in kvalifikacij, sistematično urejeni glede na poklicni standard in katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Zbirna mapa v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij služi kot pripomoček , na podlagi katerega si komisija ustvari sliko o kandidatu, njegovih delovnih izkušnjah in izobraževanju ter usposabljanju.

Zbirna mapa kandidata obsega:

 • Predstavitev kandidata in izpolnjevanje posebnih pogojev : življenjepis (link na: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp), dokazila, s katerimi kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev (točka 2.2. kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti)
 • Delovne izkušnje kandidata: dokazilo o predhodnih delovnih izkušnjah (delavska knjižica, pogodba o delu, referenčno pismo, opis svojega dela, izjava delodajalca, …)
 • Izobraževanja in usposabljanja: potrdila o udeležbi in/ali zaključku izobraževalnega programa ali programa usposabljanja in se vežejo na kompetence iz poklicnega standarda ter vsebino kataloga standardov.
 • Reference: dokazila o neformalno ali priložnostno pridobljenih znanjih in spretnostih, ki se navezujejo izključno na poklicno kvalifikacijo, ki jo želi kandidat pridobiti
 • Vrednotenje - pristop k preverjanju oziroma potrjevanju poklicne kvalifikacije in pridobitev certifikata. Poklicna kvalifikacija se dokaže pred tričlansko strokovno komisijo:
  • z neposrednim preverjanjem znanj, spretnosti in kompetenc določenih s katalogom ,
  • na podlagi potrjevanja listin in dokazil, zbranih v zbirni mapi posameznega kandidata,
  • s kombinacijo obojega.
 • Izdaja certifikata:
  • v kolikor kandidat dokaže zahtevane spretnosti in znanja, določena s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti (na osnovi zbirne mape in/ali teoretičnega in praktičnega preverjanja), se mu izda CERTIFIKAT. Certifikat je javna listina, ki dokazuje nacionalno poklicno kvalifikacijo.

 

 

Letni načrt usposabljanj, izpopolnjevanj in izobraževanj