PROGRAM DOPOLNILNEGA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA ZA VARNOSTNIKA

 

Komu je program namenjen?

Program je pripravljen za varnostnike/ce, ki že opravljajo dela varnostnika in nimajo pridobljene nacionalne poklicne kvalifikacije NPK varnostnik/ca, kot tudi za varnostnike čuvaje/varnostnice čuvajke, ki želijo pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo – NPK varnostnik/varnostnica.

 

Kdo se lahko v program vključi?

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo: V program se lahko vključijo osebe, ki so strokovno usposobljene za delo varnostnika po dosedanjih programih usposabljanja in izpopolnjevanja, vendar nimajo nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK varnostnik/varnostnica, in varnostniki čuvaji/varnostnice čuvajke, ki želijo NPK varnostnik/varnostnica pridobiti.

 

Usposabljanje traja 40 ur.

Cena usposabljanja po programu je 268,00 EUR.

Po uspešno zaključenem usposabljanju kandidat pristopi k preizkusu usposobljenosti.

Cena preizkusa usposobljenosti je 198,00 EUR.

 

Termine seminarjev dopolnilnih strokovnih usposabljanj in izpopolnjevanj bomo na Zbornici za razvoj slovenskega zasebnega varovanja usklajevali glede na število prijavljenih kandidatov oziroma v skladu s potrebami naročnika.

 

Program dopolnilnega strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika