Člani Zbornice imajo naslednje pravice in obveznosti:

  • pravico do upravljanja Zbornice po svojih predstavnikih v organih,
  • brezplačno uporabljati neprofitne storitve Zbornice,
  • po ugodnejših pogojih uporabljati druge storitve Zbornice (kolektivno zavarovanje, strokovno svetovanje in pomoč na področjih zasebnega varovanja, prava in drugih poslovnih področjih, podpore v primerih postopkov pred državnimi organi na področju zasebnega varovanje, sodelovanje na strokovnih posvetih in mednarodnih konferencah ali sejmih in drugih poslovnih prireditvah, ki jih organizira Zbornica, možnosti dostopa do posebnih strokovnih domačih in tujih predpisov, standardov, študij in informacij idr.), kakor tudi članstva v drugih nacionalnih, evropskih ali mednarodnih strokovnih asociacijah,
  • redno plačevati določeni članski prispevek,
  • oblikovati stališča in dajati pobude za uresničevanje nalog in v ta namen sodelovati v strokovnih odborih, projektnih timih in delovnih skupinah Zbornice,
  • druge pravice in obveznosti, ki jih določajo splošni akti,
  • člane se obvešča s pisnimi oziroma elektronskimi obvestili, preko zborničnega glasila in zbornične domače internetne strani in s pomočjo drugih medijev.

Član Zbornice lahko uporablja znak Zbornice na svojih poslovnih dokumentih in pri označbah svojega varnostnega osebja.