Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je strokovno – gospodarsko interesno združenje, ki povezuje pravne in fizične osebe na področju zasebnega varovanja oseb in premoženja. V Zbornico so lahko vključeni tudi drugi subjekti, katerih dejavnost je povezana z dejavnostjo zasebnega varovanja ali pa je ta pomembna za dejavnost zasebnega varovanja.

Zbornica ima status reprezentativnega strokovnega interesnega združenja na področju zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji v skladu z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 250-432/2011/2-143-08 z dne 06.06.2011. Hkrati ima Zbornica na podlagi navedene odločbe tudi javno pooblastilo za opravljanje naslednjih upravni nalog:

 • predlaga vsebine poklicnih standardov ter katalogov strokovnih znanj in spretnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, programov izobraževanja, strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter skrbi za razvoj izobraževanja, strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja,
 • predlaga vsebine standardov na področju zasebnega varovanja ter imetnike licenc in naročnike redno obvešča o novostih v zvezi s standardi ter jim nudi potrebna pojasnila,
 • daje mnenja v postopkih priznavanja poklicnih kvalifikacij in strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog s področja zasebnega varovanja,
 • izdaja priporočila o merilih kakovosti in strokovnosti opravljanja nalog varnostnega osebja v skladu s tem zakonom in s strokovnim nadzorom ugotavlja njihovo izpolnjevanje,
 • pripravlja skupna poročila o uporabi ukrepov varnostnikov,
 • izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem internega strokovnega izpopolnjevanja pri imetnikih licenc,
 • v postopku odvzema licence pristojni organ pridobi pisno mnenje reprezentativnega združenja, ki ga lahko poda najkasneje v petnajstih dneh od seznanitve z začetkom postopka.

Zbornica vse upravne naloge na podlagi javnega pooblastila opravlja za vse imetnike licenc s področja zasebnega varovanja, ne glede na to ali so ti člani Zbornice.

Za člane Zbornice opravlja še naslednje naloge:

 • nudi strokovno pomoč imetnikom licenc in varnostnemu osebju,
 • sprejme kodeks poklicne etike in skrbi za njegovo spoštovanje,
 • zastopa interese svojih članov pred državnimi organi,
 • organizira obiske poslovnih delegacij, sejemske predstavitve, seminarje in konference ter druge predstavitvene dogodke,
 • članom pošilja poslovne informacije in jim poslovno svetuje,
 • sodeluje pri navezovanju poslovnih stikov in povezav,
 • opravlja druge naloge, vezane na strokovni razvoj zasebnega varovanja.

 

Vizija, poslanstvo in etika

Vizija, poslanstvo in etika Zbornice se odražajo v načelu VARNOST JE KULTURA ODNOSOV. Varnost je prvina in najpomembnejša vrednota, ki jo v zasebnem varovanju in Zbornici prav posebej poudarjamo in jo vključujemo v vse pore našega strokovnega delovanja. Spričo zapletenosti modernega sveta, kjer se nenehno srečujemo s številnimi izzivi, grožnjami in nevarnostmi je kultura odnosov ključega pomena na kateri gradimo varnost. Kulturo odnosov v zasebnem varovanju gradimo na etičnem načelu delaj dobro, izogibaj se slabega, kar je temelj za ustvarjanje ZAUPANJA.

Za delovanje zasebnega varovanja je ključnega pomena medsebojno zaupanje med naročnikom in ponudnikom storitev zasebnega varovanja, kar se odraža skozi etiko, stroko, znanje in izkušnje.

Zbornica bo nudila svojim članom učinkovito pomoč pri uresničevanju njihovih ciljev. Delovala bo na strokovni podlagi in združevala sinergije za razvoj panoge zasebnega varovanja. Hkrati bo center vseh informacij s področja stroke tako za člane Zbornice kot tudi za naročnike varnostnih storitev.